Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Welkom op de vernieuwde site van Auto Service Panheel

Algemene Voorwaarden

Auto Service Panheel

1.1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen waarbij Garage ASP partij is, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn. Eigen voorwaarden van huurders, afnemers en andere contracterende partijen, verder te noemen "de klant" zijn niet van toepassing, ook al is daarnaar door de klant in van hem afkomstige correspondentie uitdrukkelijk verwezen.

1.2. Aansprakelijkheid
Garage ASP is niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade van welke aard dan ook. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet indien en voor zover Garage ASP opzet of bewuste roekeloosheid is te verwijten ter zake het ontstaan van de schade. Voor zover Garage ASP desalniettemin aansprakelijk mocht zijn voor schade, is de aansprakelijkheid van Garage ASP te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Garage ASP aan de klant heeft gefactureerd voor de zaken/diensten waardoor de schade is ontstaan.


1.3. Prijzen.
De prijzen zoals beschreven in de op het moment van contracteren geldende prijslijsten zijn van toepassing. Garage ASP heeft het recht prijslijsten te alle tijde wijzigen.

1.4 Betaling.
Betaling geschiedt altijd ter plekke in de vestiging van Garage ASP in contanten of via pin transactie.

1.5 Gebruikte materialen en/of onderdelen.

Materialen en/of onderdelen die worden gebruikt bij onderhoud en/of reparatie, blijven in eigendom van ASP, in ieder geval zolang totdat  opdrachtgever en/of eigenaar  aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan aan ASP.


2. Reparatie en onderhoud.

2.1 De opdracht.
De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling of schriftelijk aan Garage ASP gegeven. Een afschrift van de schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de klant verstrekt. De opdracht vangt volgens de afspraken aan en eindigt nadat de opgedragen werkzaamheden zijn uitgevoerd en de klant al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de opdracht heeft voldaan. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt, is Garage ASP gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling of schadeplichtigheid de overeenkomst te beëindigen.

2.2 Prijs(opgave) en termijn.
De klant is verplicht het door Garage ASP bestede aantal uren en door Garage ASP bij de werkzaamheden gebruikte onderdelen te betalen tegen het op dat moment geldende uurtarief c.q. prijs zoals vermeld in de prijslijst. De klant kan voorafgaand aan de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden alsmede van de termijn waarin de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij anders overeengekomen. Indien de bij benadering genoemde prijs met meer dan 10% overschreden wordt of dreigt te gaan worden, dient Garage ASP contact op te nemen met de klant om dit te bespreken. Indien de afgesproken termijn dreigt te worden overschreden dient Garage ASP de klant onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen en een nieuwe termijn te noemen. In de in de twee laatste zinnen geschetste situatie kan de klant de overeenkomst beëindigen. Hij is echter alsdan wel gehouden alle tot dan toe verschuldigde bedragen te betalen.

2.3 Vervangen onderdelen.
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de werkzaamheden aan de klant ter beschikking gesteld indien daar om wordt verzocht bij verstrekken van de opdracht. Indien onderdelen in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd worden deze daarna ter beschikking gesteld. In alle andere gevallen worden onderdelen eigendom van Garage ASP zonder dat de klant daar enigerlei vergoeding voor zal krijgen.

2.4 Garantie.
Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
Garage ASP garandeert voor wat betreft door haar te verrichten werkzaamheden dat deze op vakkundige wijze zullen worden verricht. De garantie voor werkzaamheden houdt in dat in geval van ondeugdelijke werkzaamheden de werkzaamheden nogmaals zullen worden uitgevoerd. Indien de alsnog door Garage ASP uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de klant als enige remedie recht op teruggave van de betaalde kosten.
Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
De aanspraken op garantie vervallen indien:
a. de klant niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken Garage ASP op de hoogte stelt; of
b. Garage ASP niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen; of
c. derden zonder toestemming van Garage ASP werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door Garage ASP verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.